Werkplan 2022 Federatie  Gemeenschapshuizen Heerlen.

 

Bestuur.

Het bestuur bestaat uit 4 personen die onderling de functies hebben verdeeld. Zij hebben een ondersteuner die als betaalde kracht op afroep zaken voor hen uitzoekt en uitwerkt.

 

Scholingsplan en aanbod 2022

De FGH organiseert en subsidieert cursussen ten behoeve van de bedrijfsvoering van de aangesloten gemeenschapshuizen. Voorbeelden zijn: BHV, Sociale Hygiëne, Toepassing Hygiëne Code HACCP, Allergenen, IVA training. 

Voor eventuele andere cursussen ter versterking kader en verdergaande professionalisering zullen er indien gewenst en noodzakelijk naar maatwerkoplossingen gezocht worden.

  

Preventie medewerker.

Het bestuur blijft gebruik maken van een preventiemedewerker om zich te laten adviseren inzake ARBO wetgeving en veiligheid. Hij zal echter niet meer functioneren voor alle huizen tenzij er een duidelijke vraag ligt die het bestuur honoreert. Ook zal aansluiting gezocht worden met de Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen

 

Periodiek overleg met gemeente. Jaarlijks zijn vier overleggen gepland met de wethouder Welzijn, Armoedebestrijding en Centrumontwikkeling. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

      Ieder jaar zijn vier overleggen gepland met de wethouder, de belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

      Handhaven van ARBO en DHW beleid

      Financiën en subsidiebeleid

      Ontwikkelingen in de markt

      De relatie Federatie Gemeenschapshuizen en nieuw te openen Sociaal Culturele Accommodaties

 

Ledenvergadering: Jaarlijks 4 vergaderingen met de besturen van de aangesloten gemeenschapshuizen. De belangrijkste onderwerpen van gesprek zijn:

      Arbo en Veiligheid

      Vergroten bestuurskracht

      Scholing personen huizen

      Knelpunten in de huizen

      Trends en ontwikkelingen in de samenleving

      Advisering en bemiddeling Corona-maatregeln

 Projecten:

      Informatieuitwisseling Coronamaatregelen en vraagbaak bij subsidies en toeslagen inzake de financiele consequenties van de genoemde maatregelen.

      De website zal in de lucht blijven en indien gewenst aangepast worden. Tevens zullen we indien dit van toepassing is via een extra persbericht aandacht besteden aan de Federatie.

 


 

Nieuwe projecten.

Mochten er tijdens het jaar nieuwe ontwikkelingen zijn, die vragen om een reactie, dan zal het bestuur zeker daar aandacht aan besteden. 

 

Onze aandacht in 2022 gaat uit naar:

 

Dialoog tussen gemeente, burgerinitiatieven en FGH

·       burgerinitiatieven voortzetten, criteria versoepelen buurthuizen betrekken bij plannen van activiteiten.

·       Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie.

·       Rolverdeling tussen wijkraden en –consulenten. In dit kader willen we ook samen met buurtregiseurs en wijkmanagers activiteiten Heerlen in kaart brengen en daar waar mogelijk lokaties aanbieden.

·       De rol van de cultuurcoördinator, culturele intermediair, presentatieruimte voor kunstenaars 

 

Dialoog tussen Sociaal Maatschappelijk werk en FGH

·       Wij willen werken aan een betere dialoog tussen WMO, Sociaal Maatschappelijk werk (Alcander, Jens, Mee, Stichting Samen Heerlen, etc) en de (leden van de) FGH. Belangrijk hierin is een inventarisatie welke activiteiten ontplooid worden en deze op een uiforme en toegankelijke manier vast te leggen, zodat wij kunnen streven naar een verbindende ontmoetingsfunctie. 

·       Wmo en Cliëntenraad Gehandicapten Heerlen: Mogelijk kunnen dagbestedingen georganiseerd worden, die een preventieve werking kunnen hebben op eenzaamheid

·       Versterken van de saamhorigheid onder de leden en uitwisselen van ideeën, ervaringen

 

FGH en Project Heerlen-Noord

·       Aansluiting met projectontwikkelaars

·       Deelnemen/ meedenken

·       Vertegenwoordiging van de huizen

·       Nuttige info doorgeven aan overige huizen

 

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen

 

Vechtstraat 3 

6413VZ Heerlen

 

Het bestuur