AFSCHRIFT

- 1 -

949482 / tw / fw

Ref.: W.398

08-06-2015

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

"Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen"

Heden, acht juni tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Antonius Paulus

Catharina Gemma Wolfs, notaris te Heerlen:------------------------------------------------

1. de heer Wilhelmus Marinus Gerardus Alphonsus Bassant, wonende te 6433

JN Heerlen, Prins Clausstraat 63, geboren te Rotterdam op zeven december

negentienhonderd achtendertig, houder van een paspoort met nummer

NS55L5RC8, afgegeven te Heerlen op zeventien april tweeduizend dertien,

gehuwd; --------------------------------------------------------------------------------------

2. de heer Petrus Jozef Leonardus Servatius Vinders, wonende te 6415 GE

Heerlen, Van Limburg Stirumstraat 67, geboren te Kerkrade op twaalf mei

negentienhonderd negenenveertig, houder van een rijbewijs met nummer

4717946103, afgegeven te Heerlen op vijfentwintig juli tweeduizend zeven,

ongehuwd; -----------------------------------------------------------------------------------

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging:

Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen, gevestigd te gemeente Heerlen (adres:

Van Limburg Stirumstraat 67, 6415 GE Heerlen), welke rechtspersoon onder

nummer 14093154 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel en deze rechtspersoon als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigende. --

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP -----------------------------------------------------

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of niet gehuwd geweest, wordt hieronder

tevens verstaan niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd

partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. -----------------------------------------

INLEIDING --------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging is opgericht bij akte van oprichting vereniging op vijfentwintig

januari tweeduizend zeven verleden voor mij, notaris. De statuten zijn eerder

gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op zeven juni tweeduizend elf

voor mij, notaris. ---------------------------------------------------------------------------------

Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging van elf mei

tweeduizend vijftien is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, welk

besluit aan deze akte is gehecht. ---------------------------------------------------------------

Vervolgens verklaarde de comparanten ter uitvoering van dit besluit de statuten van

de vereniging te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: ------------------------

STATUTEN --------------------------------------------------------------------------------------

- 2 -

949482 / tw / fw

NAAM --------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 1 --------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging draagt de naam: Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen. -----------

ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 2 --------------------------------------------------------------------------------------

Zij heeft haar zetel in de gemeente Heerlen.------------------------------------------------

DEFINITIE ---------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 3 --------------------------------------------------------------------------------------

In deze statuten en in de eventueel daarop berustende reglementen wordt- tenzij

uitdrukkelijk anders bepaald- verstaan onder gemeenschapshuizen, multifunctionele

openbare locaties, welke een sociale functie, die leidend is ten opzichte van de

commerciële functie, vervullen in wijken in Heerlen. --------------------------------------

DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 4 --------------------------------------------------------------------------------------

De vereniging heeft ten doel het streven naar: ----------------------------------------------

a. het zo goed mogelijk functioneren van de gemeenschapshuizen in de gemeente

Heerlen; --------------------------------------------------------------------------------------

b. een gezamenlijke belangenbehartiging van de leden van de vereniging, een en

ander in de ruimste zin genomen. --------------------------------------------------------

MIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 5 --------------------------------------------------------------------------------------

Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door: -------------------------------------------

a. behartiging van de belangen van de aangesloten gemeenschapshuizen; -----------

b. bundeling van de activiteiten van de aangesloten gemeenschapshuizen; -----------

c. het overleg en het bevorderen van overleg met - alsmede het deelnemen inorganisaties,

instellingen en unies, die voor het functioneren van de vereniging

van belang zijn; -----------------------------------------------------------------------------

d. het verstrekken van adviezen betreffende de bedrijfsvoering en administratie

van gemeenschapshuizen; eventueel het voeren van (gedeelten van) de

financiële administraties, het verzorgen van de boekhouding, belastingaangiften

en het maken van jaarverslagen voor de aangesloten gemeenschaphuizen; --------

e. het uitwisselen van informatie en ervaringen tussen de aangesloten

gemeenschapshuizen; ----------------------------------------------------------------------

f. het verbeteren van de rechtspositie en opleiding van beheerders en overig

personeel van de gemeenschapshuizen; -------------------------------------------------

g. het geven van adviezen bij bouwplannen van gemeenschapshuizen; ---------------

h. het ter beschikking stellen van informatiemateriaal; ----------------------------------

i. het bevorderen of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek met

betrekking tot gemeenschapshuizen; -----------------------------------------------------

j. alle andere wettige middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn. ------

LIDMAATSCHAP ------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 6 --------------------------------------------------------------------------------------

a. Lid van de vereniging kan zijn de eigenaar-rechtspersoon van een in de

gemeente Heerlen gevestigd gemeenschapshuis; dorpshuizen, culturele centra,

ontmoetingscentra, wijkgebouwen en al die accommodaties, welke een

overeenkomstige doelstelling hebben. ---------------------------------------------------

- 3 -

949482 / tw / fw

b. De aanmelding tot het lidmaatschap dient schriftelijk aan de secretaris van het

bestuur te geschieden. ----------------------------------------------------------------------

c. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. ------------------------------------

Het besluit tot toelating of niet-toelating wordt schriftelijk gegeven en

onverwijld aan de aanvrager medegedeeld. ---------------------------------------------

Voorts wordt van deze beslissing op de eerstvolgende algemene vergadering

mededeling gedaan door het bestuur aan de leden. ------------------------------------

d. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating

besluiten; -------------------------------------------------------------------------------------

e. Het bestuur houdt een register, waarin de naam en het adres van de leden en

haar afgevaardigden zijn opgenomen; ---------------------------------------------------

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP ------------------------------------------------------

ARTIKEL 7 --------------------------------------------------------------------------------------

a. Het lidmaatschap eindigt: ------------------------------------------------------------------

1. wanneer de eigenaar-rechtspersoon van het betrokken gemeenschapshuis

ophoudt te bestaan. --------------------------------------------------------------------

2. door opzegging van het lid; ----------------------------------------------------------

3. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een

lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten

gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging

niet na komt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd

kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; --------------------------------

4. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de

vereniging op onredelijke wijze benadeelt. ----------------------------------------

b. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. -----------------------

c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging kan

slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming

van een opzeggingstermijn van zes (6) weken. -----------------------------------------

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren. --------------------------------------------------------

d. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum

waartegen was opgezegd. ------------------------------------------------------------------

e. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te

zijnen opzichte uit te sluiten. --------------------------------------------------------------

f. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. -------------------------

g. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op

grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het

lidmaatschap staat het betrokken lid binnen een maand na de ontvangst van de

kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering, die in

haar eerstvolgende vergadering als eerste agendapunt een beslissing neemt op

het beroep. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met

- 4 -

949482 / tw / fw

opgave van redenen, in kennis gesteld. --------------------------------------------------

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -------

h. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ----------------

JAARLIJKSE BIJDRAGEN -------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 8 --------------------------------------------------------------------------------------

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de

algemene vergadering zal worden vastgesteld. ----------------------------------------------

Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage

betalen. --------------------------------------------------------------------------------------------

BESTUUR ----------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 9 --------------------------------------------------------------------------------------

Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) leden. ----------------

Zij worden door de algemene vergadering benoemd uit de afgevaardigden van de

leden en/of door de leden voorgedragen personen met een specifieke

deskundigheid. Bij verkiezing van het bestuur dient een nieuw of her te benoemen

bestuurslid tenminste twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen te

hebben. --------------------------------------------------------------------------------------------

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP/ ----------------------------------------------------

PERIODIEK LIDMAATSCHAP/ ------------------------------------------------------------

SCHORSING -------------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 10 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen

tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een

schorsing, die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -------------------------------------

b. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een

door het bestuur op te maken rooster van aftreding, zulks op de wijze dat ieder

jaar een zodanig deel der leden aftreedt, dat een/derde deel der leden zoveel

mogelijk benadert. --------------------------------------------------------------------------

Voorzitter en secretaris treden niet gelijktijdig af. -------------------------------------

De aftredende is terstond herkiesbaar. ---------------------------------------------------

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats

van zijn voorganger in; ---------------------------------------------------------------------

c. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -----------------------------------------------

1. ten aanzien van een bestuurslid dat uit de afgevaardigden van de leden

benoemd is: door het eindigen van het bestuurslidmaatschap van de door

hem vertegenwoordigende eigenaar-rechtspersoon van het betrokken

gemeenschaphuis; ---------------------------------------------------------------------

2. door bedanken. -------------------------------------------------------------------------

BESTUURSFUNCTIES/ BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR ---------------

ARTIKEL 11 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger

aanwijzen. ------------------------------------------------------------------------------------

Een bestuurslid kan slechts één (1) functie bekleden, met uitzondering van de

- 5 -

949482 / tw / fw

combinatie secretaris/penningmeester. --------------------------------------------------

Voorzitter en secretaris of hun plaatsvervangers treden als zodanig ook op bij

de algemene vergadering ------------------------------------------------------------------

b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend na

vaststelling door het bestuur; --------------------------------------------------------------

e. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen

van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. ------------------------

d. Het bestuur kan, al dan niet uitsluitend voor een bepaald onderwerp, adviseurs

inschakelen. ----------------------------------------------------------------------------------

Deze adviseurs hebben uitsluitend een raadgevende stem. ---------------------------

BESTUURSTAAK/ VERTEGENWOORDIGING ----------------------------------------

ARTIKEL 12 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging. ---------------------------------------------------------------

b. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur

bevoegd. --------------------------------------------------------------------------------------

Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een (1) maand

na het ontstaan der vacatures een algemene vergadering te beleggen waarin de

voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. --------------

c. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene

vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,

vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt,

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld

van een derde verbindt. --------------------------------------------------------------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep

worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------------

d. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor

besluiten tot: ---------------------------------------------------------------------------------

I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en

het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijfduizend euro

(€ 5.000,00), te boven gaande; -------------------------------------------------------

II. 1. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen

en geven van onroerende zaken; ------------------------------------------------

2. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een

bankkrediet wordt verleend;-----------------------------------------------------

3. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van

gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de

vereniging verleend bankkrediet; -----------------------------------------------

4. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; -------------------------------

5. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire

maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen

uitstel kunnen lijden. -------------------------------------------------------------

6. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, alsmede schorsing

- 6 -

949482 / tw / fw

en ontslag van bezoldigd personeel; -------------------------------------------

7. het aanvaarden van subsidies indien daaraan voorwaarden zijn

verbonden; -------------------------------------------------------------------------

8. het aanvaarden van schenkingen, erfstellingen en legaten. -----------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden géén

beroep worden gedaan.----------------------------------------------------------------

e. Onverminderd het in de laatste volzin van lid c bepaalde wordt de vereniging in

en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.

JAARVERSLAG/ REKENING EN VERANTWOORDING ----------------------------

ARTIKEL 13 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Het verenigingsjaar loopt van een (1) januari tot en met eenendertig (31)

december. ------------------------------------------------------------------------------------

b. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend. --------------------------------------------------------------------

c. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen vijf (5) maanden na

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de

algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een

balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in

het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. ------------------------------------------------

Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in

rechte van het bestuur vormen. -----------------------------------------------------------

d. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van

tenminste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. ----

De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ------------

e. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere

boekhoudkundige kennis, dan kan de algemene vergadering besluiten dat de

commissie van onderzoek zich door een deskundige moet laten bijstaan. ---------

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen

te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van

boeken en bescheiden der vereniging te geven. ----------------------------------------

f. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. -

g. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden b en c, tien (10)

jaren lang te bewaren. De in lid c van dit artikel bedoelde stukken worden,

nadat zij, zover nodig, door de algemene vergadering zijn goedgekeurd, zo

spoedig mogelijk toegezonden aan de leden alsmede aan overheidslichamen en

instellingen die subsidies hebben verleend. ---------------------------------------------

ALGEMENE VERGADERINGEN ----------------------------------------------------------

ARTIKEL 14 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. ----------------

b. Jaarlijks, uiterlijk vijf (5) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een

algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden. -------------------------------

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde; --------------------------------

- 7 -

949482 / tw / fw

1. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met

het verslag van de aldaar bedoelde commissie; -----------------------------------

2. de benoeming van de in artikel 13 genoemde commissie voor het volgende

verenigingsjaar; ------------------------------------------------------------------------

3. voorziening in eventuele vacatures; -------------------------------------------------

4. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping

voor de vergadering; ------------------------------------------------------------------

c. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit

wenselijk oordeelt, met dien verstande, dat jaarlijks vóór één december een

algemene vergadering wordt gehouden, waarin de begroting voor het komende

verenigingsjaar wordt overlegd. ----------------------------------------------------------

d. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/ vijfde (1/5) gedeelte der

stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een

termijn van niet langer dan vier weken. -------------------------------------------------

Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,

kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping

overeenkomstig artikel 18; ----------------------------------------------------------------

TOEGANG EN STEMRECHT----------------------------------------------------------------

ARTIKEL 15 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Toegang tot de algemene vergadering hebben de afgevaardigden van de

eigenaar-rechtspersoon van een gemeenschapshuis. ----------------------------------

Zij kunnen zich doen vergezellen door adviseurs. -------------------------------------

b. Over toelating van anderen dan de in lid a bedoelde afgevaardigden beslist de

algemene vergadering. ---------------------------------------------------------------------

c. Ieder lid van de vereniging heeft één (1) stem. -----------------------------------------

d. De algemene vergadering kan al dan niet uitsluitend voor een bepaald

onderwerp adviseurs toevoegen aan de algemene vergadering. ---------------------

Deze adviseurs hebben uitsluitend een raadgevende rol. -----------------------------

e. In een besloten vergadering mogen alleen de onder a vermelde afgevaardigden

en bestuursleden aanwezig zijn. ----------------------------------------------------------

VOORZITTERSCHAP/ NOTULEN ---------------------------------------------------------

ARTIKEL 16 -------------------------------------------------------------------------------------

a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging

of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan

treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als

voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan

voorziet de vergadering zelve. ------------------------------------------------------------

b. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de

voorzitter en de notulist worden ondertekend na vaststelling door de algemene

vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van

het verhandelde doen opmaken. ----------------------------------------------------------

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de

leden gebracht. ------------------------------------------------------------------------------

- 8 -

949482 / tw / fw

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING -----------------------

ARTIKEL 17 -------------------------------------------------------------------------------------

a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de

inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet

schriftelijk vastgesteld voorstel. ----------------------------------------------------------

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde

aanwezige dit verlangt. ---------------------------------------------------------------------

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelijke stemming. ----------------------------------------------------------------

c. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van

de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de

uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------

d. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -------------------

e. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. -----------------------------------------

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden

herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid

heeft verkregen,hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen

staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie

bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. -----

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één

persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen

bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. --------

Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist

het lot wie van beiden is gekozen. --------------------------------------------------------

f. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van

personen, dan is het verworpen. ----------------------------------------------------------

g. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming

verlangt. --------------------------------------------------------------------------------------

Stemming over personen dient schriftelijk te geschieden. ----------------------------

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------------

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde

hoofdelijke stemming verlangt. -----------------------------------------------------------

h. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als

een besluit van de algemene vergadering. -----------------------------------------------

i. Zolang in een algemene vergadering alle leden vertegenwoordigd zijn, kunnen

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle

aan de orde komende onderwerpen- dus mede een voorstel tot statutenwijziging

- 9 -

949482 / tw / fw

of tot ontbinding- ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de

voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het

oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende

formaliteit niet in acht genomen. ---------------------------------------------------------

j. De algemene vergadering kan geen besluit nemen, indien minder dan één/ derde

van de stemgerechtigde leden vertegenwoordigend is. --------------------------------

De algemene vergadering is echter bevoegd, ongeacht het aantal der

vertegenwoordigende leden, een besluit te nemen, indien het besluit niet ter

vorige vergadering kon worden genomen omdat dan één/ derde van de

stemgerechtigde leden vertegenwoordigd was.-----------------------------------------

k. De algemene vergadering kan met tenminste twee/ derde van de uitgebrachte

stemmen besluiten tot en besloten vergadering. ----------------------------------------

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING --------------------------------------

ARTIKEL 18 -------------------------------------------------------------------------------------

a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ------------

De oproeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) aan de

adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. --------------

De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien (14) dagen. ------------

b. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd

het bepaalde in artikel 19. -----------------------------------------------------------------

STATUTENWIJZIGING -----------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 19 -------------------------------------------------------------------------------------

a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan

door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de

mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ---------

b. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen

voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen

wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de

leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt

gehouden. Bovendien moet het voorstel tenminste veertien (14) dagen vóór de

vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht. ------------------------------------

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de

leden vertegenwoordigd is. ----------------------------------------------------------------

Is niet de helft van de leden vertegenwoordigend, dan wordt binnen vier (4)

weken, doch niet eerder dan twee (2) weken daarna, een tweede vergadering

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde

leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste

twee/derde van de uitgebrachte stemmen.-----------------------------------------------

d. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat een notariële akte is

opgemaakt. -----------------------------------------------------------------------------------

Tot het doen verlijden van de akte is het dagelijks bestuur bevoegd. ---------------

ONTBINDING -----------------------------------------------------------------------------------

ARTIKEL 20 -------------------------------------------------------------------------------------

- 10 -

949482 / tw / fw

a. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------

Het bepaalde in de leden a, b en c van het voorgaande artikel is van

overeenkomstige toepassing. --------------------------------------------------------------

b. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit

tot ontbinding lid waren. -------------------------------------------------------------------

Ieder hunner ontvangt een evenredig deel, berekend naar de jaarlijkse

contributie. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere

bestemming aan het batig saldo worden gegeven. -------------------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----------------------------------------------------------

ARTIKEL 21 -------------------------------------------------------------------------------------

a. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. -----------

b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. -------------------------------------

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Heerlen, als op de datum in het hoofd

van deze akte vermeld. --------------------------------------------------------------------------

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De inhoud van de akte is aan hen

opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben eenparig verklaard op

volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van

de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. --

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend,

eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris, om twaalf uur

en elf minuten. -----------------------------------------------------------------------------------

W.M.G.A. Bassant, P.J.L.S. Vinders, T. Wolfs. --------------------------------------------

 

VOOR AFSCHRIFT