Jaarverslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2021

 

1. Inleiding

Op 25 januari 2007 is de Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen (FGH) opgericht, met de vereniging als bestuursvorm. Conform de statuten is het bestuur verplicht via een jaarverslag verantwoording af te leggen aan de leden van de federatie.

Bij dezen bieden wij u het 15e jaarverslag aan.

 

Onderstaande punten komen aan de orde:

·               Doelstelling van de federatie

·               Samenstelling van het bestuur en de leden

·               Vergaderingen

·               Belangrijkste activiteiten in 2021

 

2. Doelstelling van de federatie

De federatie heeft ten doel het streven naar:

  1. Het zo goed mogelijk functioneren van de gemeenschapshuizen in de gemeente Heerlen;
  2. Een gezamenlijke belangenbehartiging van de leden van de vereniging, een en ander in de ruimste zin genomen (zie artikel 4 van de statuten van de federatie).

 

3. Samenstelling van het bestuur en de leden

In 2021 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter

 Stef Mordant

Vicevoorzitter

 Piet Vinders

Secretaris

 Marion Blomen-Hoff

Penningmeester

 Paul Leerssen

Het bestuur wordt ondersteund door Albert van der Leeuw.

 

De volgende huizen zijn in 2021 lid van de federatie:

1.             A Gene Bek

2.             Beersdal

3.             Caumerbron

4.             Corneliushuis

5.             ’t Heitje/Alcander

6.             Heksenberg

7.             Juphuis

8.             MFC ’t Leiehoes

9.             Mariarade

10.          Welten

11.          Cultuurhuis (vanaf 1 juli)

 

4. Vergaderingen

Door de coronarestricties vonden de bestuursvergaderingen soms digitaal maar meestal fysiek plaats. In 2021 heeft het bestuur 9x fysiek vergaderd in Buurthuis Beersdal.

Normaliter zijn er jaarlijks 4 ledenvergaderingen, maar door de coronamaatregelen hebben we 2 vergaderingen moeten cancelen, wat resulteerde in 2 ledenvergaderingen in 2021, gehouden in de gemeenschapshuizen Heksenberg en ’t Leiehoes.

 

 

Gemeenschapshuis

Aantal keer bezocht

A Gene Bek

0

Beersdal

2

Stichting Caumerbron 

1

Weller (Corneliushuis en Caumerbron) 

0

’t Heitje/Alcander

0

Heksenberg

2

Juphuis

2

MFC ’t Leiehoes

2

Mariarade

2

Welten

2

Cultuurhuis

1

 

Over de Covid-19 maatregelen hebben wij regelmatig overleg gepleegd met de beleidsmedewerker van de gemeente Heerlen. Daarnaast hebben wij vergaderingen gehouden met de verantwoordelijk wethouder en de beleidsmedewerker.

 

5. Belangrijkste activiteiten in 2021

Ook dit verslagjaar werd negatief beïnvloed door de coronapandemie. De daaruit voortvloeiende aangescherpte maatregelen waren een groot probleem voor de leden (lees: gemeenschapshuizen). Ze werden geconfronteerd met allerlei beperkende maatregelen, tot verplichte sluiting aan toe, waardoor vele huizen geen of nauwelijks inkomen konden genereren. Dit resulteerde dat de huizen in problemen kwamen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen. Wij hebben als bestuur bij de gemeente Heerlen zo veel mogelijk gepleit voor financiële en administratieve ondersteuning van de huizen.

Hieronder een overzicht van de zaken die in 2021 aandacht hebben gehad.

 

A: De gevolgen van corona voor de huizen

Om de gevolgen van de maatregelen te kunnen meten en daarmee samenhangend de huizen ook eventueel te kunnen compenseren, heeft het bestuur in het verslagjaar middels een vragenlijst de financiële situatie van de huizen in beeld gebracht.

Dankzij deze inventarisatie hebben we in samenspraak met de gemeente de mogelijkheid weten te creëren dat de huizen gebruik konden maken van de speciale landelijke coronasubsidie voor buurthuizen. Zo kon de gemeente voor een groot aantal van onze leden 2 keer een subsidie verstrekken.

Daarnaast hebben we in overleg met de wethouder afgesproken dat de verschillende gemeentelijke subsidies vervroegd uitbetaald werden. 

Tot slot heeft het bestuur besloten de leden voor 2021 vrij te stellen van contributie voor het lidmaatschap van de FGH.

 

B: Visiedocument: de Federatie op weg naar 2025

Vóór corona was het bestuur al een nieuw visiedocument aan het voorbereiden. Met als doel om goed te kijken naar de trends en ontwikkelingen in de samenleving en hoe de huizen hierop kunnen inspelen. Het bestuur heeft gekeken hoe we een en ander verder kunnen uitwerken zodat we direct na de pandemie met de nieuwe visie aan de slag kunnen gaan.

 

C: Scholing

In 2021 zijn er wederom een aantal cursussen georganiseerd, die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een gemeenschapshuis. De federatie heeft deze cursussen gefaciliteerd. De deelnemers hoefden slechts een kwart (= 25%) van de kosten te betalen. De volgende cursussen zijn aangeboden:

·               Bedrijfshulpverlening

·               Herhaling bedrijfshulpverlening

·               Sociale hygiëne

·               HACCP

·               Allergene training

Met name de jaarlijkse verplichte cursus Bijscholing BHV was goed bezocht: er namen 30 personen verdeeld over 2 groepen deel.

 

D: Begroting en financiële verantwoording federatie

Hiervoor verwijzen wij naar het verslag van onze penningmeester.

 

E:  De website

Algemene informatie over de federatie wordt via onze website gepubliceerd. Daarnaast verwijzen wij naar de afzonderlijke websites van de huizen.

 

F: Project asbestsanering

Hiertoe is in 2019 een eerste aanzet gegeven en in 2020 is dit project verder uitgewerkt. Door de coronamaatregelen heeft het project enige vertraging opgelopen. In 2021 hebben we dit project met succes kunnen afsluiten. GBB Asbest B.V. heeft 6 gemeenschapshuizen onderzocht waar mogelijk asbest in het desbetreffende pand aanwezig zou kunnen zijn. 5 van deze huizen hebben nu een eindrapport waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

 

G: Lidmaatschappen

Aanvraag lidmaatschap Cultuurhuis:

Na de voorbereidende gesprekken in 2020 is het Cultuurhuis in juli 2021 lid geworden van de federatie.

Caumerbron en Corneliushoes: Een dialoog is opgestart om Woningcoörperatie Weller zijnde de eigenaar van de gebouwen, ertoe te bewegen actief deel te nemen aan de verplichtingen behorende bij  het lidmaatschap. Hieronder valt met name het bijwonen van de ledenvergaderingen. Harry van Dijck van Weller zegt zijn medewerking toe dit te bewerkstelligen.

‘t Heitje (Alcander): Er zijn diverse pogingen gedaan om Alacander (Theo Korn) er toe te bewegen de inspanningsverplichting als lid van de FGH uit te voeren. In december 2021 hebben wij het bestuur van ’t Heitje aangezegd het lidmaatschap te beëindigen.

 

H: Andere zaken waar aandacht voor was

Het bestuur heeft de Initiatiefgroep Toekomst Caumerbron ondersteund, zodat er intussen een stichting is opgericht. Deze stichting neemt nu deel aan de ledenvergadering.

Verder volgt het bestuur de ontwikkelingen van de verschillende projecten in de stad, om te kijken welke rol de huizen hierin kunnen spelen. Van samenwerkingen is het mede door de coronamaatregelen nog niet gekomen.

 

Namens het bestuur,

 

Marion Blomen-Hoff

secretaris