Jaarverslag Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen 2020

 

1. Inleiding

Op 25 januari 2007 is de Federatie Gemeenschapshuizen Heerlen (FGH) opgericht. Hier volgt het 14e jaarverslag voor alle leden van de federatie.

De bestuursvorm van de federatie is de vereniging.

De volgende punten komen hieronder aan de orde:

·               Doelstelling van de federatie

·               Samenstelling van het bestuur en de leden

·               Vergaderingen

·               Belangrijkste activiteiten in 2020

 

2. Doelstelling van de federatie

De federatie heeft ten doel het streven naar:

  1. Het zo goed mogelijk functioneren van de gemeenschapshuizen in de gemeente Heerlen;
  2. Een gezamenlijke belangenbehartiging van de leden van de vereniging, een en ander in de ruimste zin genomen (zie artikel 4 van de statuten van de federatie).

 

3. Samenstelling van het bestuur en de leden

In 2020 is er op enkele posities een bestuurswisseling geweest. Bestuurslid Koos Munnecom heeft zijn taken neergelegd en het huidige bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Stef Mordant

Vicevoorzitter: Piet Vinders

Secretaris: Marion Blomen-Hoff

Penningmeester: Paul Leerssen

Het bestuur wordt ondersteund door Albert van der Leeuw.

 

De volgende huizen zijn lid van de federatie:

1.             A Gene Bek

2.             Beersdal

3.             Caumerbron

4.             Corneliushuis

5.             ’t Heitje/Alcander

6.             Heksenberg

7.             Juphuis

8.             MFC ’t Leiehoes

9.             Mariarade

10.          Welten

 

 

4. Vergaderingen

In 2020 is het bestuur 9x fysiek bij elkaar gekomen. Daarnaast heeft het bestuur vanwege corona enkele malen telefonisch overleg gehad.

De ledenvergadering is 4x bij elkaar geweest. Deze vergaderingen werden georganiseerd voor de leden en werden als volgt bezocht:

A Gene Bek                2x

Beersdal                      4x

Caumerbron                3x

Corneliushuis              1x

’t Heitje/Alcander       0x 

Heksenberg                 4x

Juphuis                       4x

MFC ‘t Leiehoes        3x

Mariarade                    4x

Welten             3x

 

Het bestuur heeft daarnaast 4x overleg gevoerd met de verantwoordelijk wethouder en diens ambtenaar.

 

5. Belangrijkste activiteiten in 2020

Het jaar 2020 begon normaal voor de huizen, maar vlak na carnaval, begin maart, deed de coronapandemie zijn intrede. De daaruit voortvloeiende coronamaatregelen waren een groot probleem voor de leden (lees: gemeenschapshuizen). Ze werden geconfronteerd met allerlei beperkende maatregelen, tot verplichte sluiting aan toe, waardoor vele huizen problemen kregen om aan hun financiële verplichtingen te voldoen.

Hieronder een overzicht van de zaken die in 2020 aandacht hebben gehad.

 

A: De gevolgen van corona voor de huizen

Direct aan het begin van de pandemie is er overleg geweest tussen het bestuur van de FGH en de wethouder en de desbetreffende ambtenaar over de gevolgen van de (gedeeltelijke) verplichte sluiting. Het bestuur heeft in voorbereiding op dit overleg onderzoek gedaan naar de financiële gevolgen van corona voor de huizen.

Daarnaast heeft het bestuur alle mogelijke financiële regelingen op een rij gezet om de huizen te ondersteunen bij hun aanvragen bij de landelijke steunfondsen (o.a. Tozo, TVL en NOW).

Ook heeft het bestuur een voorbeeldprotocol geschreven dat de leden konden gebruiken toen ze in juni weer groepen en verenigingen mochten ontvangen.

In juli is er een ledenvergadering vrijwel volledig gewijd aan het onderwerp corona. Het doel was om van elkaar te leren en te kijken hoe eenieder gebruik kon maken van de expertise en ervaringen van de andere besturen.

Tijdens het hele coronajaar is het bestuur vraagbaak geweest voor de besturen inzake regelingen, protocollen, wat er wel en niet mag. In dit verband mag de steun die de desbetreffende ambtenaar, Gregor Dackus, heeft geleverd niet onvermeld blijven. Hij was de contactpersoon naar de verschillende afdelingen van de gemeente.

Ten slotte heeft het bestuur uit eigen middelen de huizen, na overleg met de wethouder, de mogelijkheid geboden om een bijdrage van 1.000 euro te ontvangen ter compensatie van de gederfde inkomsten door corona. Ook heeft het bestuur om diezelfde reden besloten de leden voor 2020 vrij te stellen van contributie voor het lidmaatschap van de FGH.

 

B: Visiedocument: de Federatie op weg naar 2025

Vóór corona was het bestuur al een nieuw visiedocument aan het voorbereiden. Met als doel om goed te kijken naar de trends en ontwikkelingen in de samenleving en hoe de huizen hierop kunnen inspelen. In dit verband is er in december een eerste bijeenkomst geweest met de directie van Standby om inzicht te krijgen op welke wijze de maatschappelijke organisaties en de huizen elkaar kunnen versterken. Eerstgenoemden zoeken ruimtes en de huizen hebben die.

 

C: Scholing

In 2020 zijn er wederom een aantal cursussen georganiseerd die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering van een gemeenschapshuis. De federatie heeft deze cursussen gefaciliteerd. De deelnemers hoefden slechts een kwart (= 25%) van de kosten te betalen. De volgende cursussen zijn aangeboden:

·               Bedrijfshulpverlening

·               Herhaling bedrijfshulpverlening

·               Sociale hygiëne

·               HACCP

·               Allergene training

Met name de jaarlijkse verplichte Bijscholing BHV-cursus was goed bezocht: 30 personen verdeeld over 2 groepen namen deel.

 

D: Begroting en financiële verantwoording federatie

Hiervoor verwijs ik naar het verslag van onze penningmeester.

 

E: AED-alert project

In 2008 is op initiatief van de federatie een eerste aanzet gegeven tot het aanschaffen van defibrillatoren. De gemeente wilde deze toestellen ook buiten de huizen benutten en vroeg de federatie om zo veel mogelijk toestellen buiten op te hangen. De federatie heeft hier haar medewerking aan gegeven door aan de huizen een jaarlijkse financiële bijdrage toe te kennen voor verzekering en onderhoud van de AED’s die buiten hangen. In 2020 was de levensduur van deze toestellen ten einde, wat betekent dat de deelnemende huizen een nieuw apparaat moesten kopen. Tijdens het overleg met de wethouder is de vraag aan de orde geweest welke financiële ondersteuning de gemeente in dezen kan bieden. Uitsluitsel heeft de gemeente nog niet gegeven. Tevens is er overleg geweest met Hart Veilig, met het verzoek of deze stichting haar bijscholingscursussen voor de deelnemers uit Heerlen in een van de huizen zou kunnen organiseren. Een eerste stap in dezen is gezet.

 

F:  De website

De website wordt onderhouden door het bestuur en verwijst naar de afzonderlijke websites van de huizen.

 

G: Project asbestsanering

Hiertoe is in 2019 een eerste aanzet gegeven en in 2020 is dit project verder uitgewerkt. Er ligt nu voor 5 van de 6 (oudere) huizen een rapport over de situatie m.b.t. aanwezigheid asbest in het desbetreffende pand. Door corona heeft dit project enige vertraging opgelopen.

 

H: Aanvraag lidmaatschap CultuurhuisBMV Hoensbroek, initiatiefgroep ontmoetingsruimte Maankwartier

In 2019 zijn er eerste verkennende gesprekken geweest met het Cultuurhuis die ertoe leidden dat het bestuur van het Cultuurhuis in 2020 is uitgenodigd aanwezig te zijn bij een ledenvergadering. Het Cultuurhuis lichtte daar toe dat zij graag een meer maatschappelijke functie voor de buurt willen vervullen en daartoe lid willen worden van de FGH. De huizen vragen zich af of dit een win-winsituatie kan opleveren, want andersom zijn zij ook geïnteresseerd in kleinschalige culturele optredens. De federatie heeft na deze vergadering een brief naar de gemeente gestuurd met de aanbeveling om het Cultuurhuis de mogelijkheid te bieden om te starten met deze maatschappelijke functie. Daarna, na een periode van twee jaar, kunnen de leden bepalen of het Cultuurhuis daar voldoende invulling aan heeft gegeven en daarmee voldoet aan de voorwaarden om lid te kunnen worden van de FGH. 

Binnen het nieuwe BMV Hoensbroek is een nieuw bestuur geformeerd. Op het moment dat zij operationeel zijn, zal hun vraag om lid te worden beantwoord worden.

Ook is er via de gemeente een vraag binnengekomen van de initiatiefgroep ontmoetingsruimte Maankwartier. Het bestuur zal indien gewenst met hen in gesprek gaan.

 

I: Andere zaken waar aandacht voor was

Het bestuur heeft de Initiatiefgroep Toekomst Caumerbron ondersteund, zodat er in 2020 een stichting opgericht kon worden.

Verder volgt het bestuur de ontwikkelingen van de Stichting Samen Heerlen (die zorgt voor ondersteuning en bijdragen toekent inzake de City Boost donatie van het VSB Fonds) om te kijken welke rol de huizen hierin kunnen spelen.

 

Namens het bestuur,

 

Marion Blomen-Hoff

Secretaris